Nhảy đến nội dung
x

Các tỉnh có hợp tác và phát triển về KHCN

Gia Lai

Tháng 5-2015, UBND tỉnh và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, chương trình hợp tác đã mang lại nhiều kết quả. Ngày 29/5/2020, hai bên tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Bình Thuận

Tháng 3-2015, UBND tỉnh và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tỉnh Bình Thuận và TDTU về các chương trình nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020. Tháng 6-2020, 2 bên tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025 về các chương trình nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực