Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu DEMASTED

Phòng quản lý phát triển khoa học & công nghệ (DEMASTED) một đơn vị trực thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). DEMASTED phụ trách tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ của TDTU.

DEMASTED có nhiệm vụ xây dựng các chiến lược dài hạn, kế hoạch công tác trung hạn và hàng năm theo kế hoạch phát triển và các kế hoạch trung hạn, dài hạn của TDTU; tổ chức quản lý và phát triển các hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng kế hoạch của Trường; ngoài ra, tăng cường hợp tác, liên kết với các đại học khác trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học; tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp để tối ưu giá trị nghiên cứu

Các công việc cụ thể gồm:

 1. Các nhóm nghiên cứu
 2. Viện nghiên cứu
 3. Đăng kí sáng chế quốc tế
 4. Bổ nhiệm chuyên gia, các chức vụ chuyên môn
 5. Thẩm định khoa học
 6. Quản lí nghiên cứu khoa học của giảng viên
 7. Quản lí nghiên cứu khoa học của sinh viên
 8. Hội thảo khoa học
 9. Phát triển tạp chí quốc tế
 10. Lớp chuyên gia
 11. TDTU Public Lectures
 12. Quản lí hoạt động sinh hoạt học thuật của các khoa
 13. Quản lí Journal Clubs của các khoa
 14. Đề tài, dự án nghiên cứu ngoài Trường
 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (FOSTECT)
 16. Giải thưởng khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize)
 17. Ủy ban đạo đức khoa học
 18. Truyền thông khoa học

DEMASTED là môi trường song ngữ, tiếng Việt hoặc tiếng Anh, khuyến khích dùng tiếng Anh.