Nhảy đến nội dung
x

Khoa học chuyên gia

2017

Thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu

Khoa học dữ liệu và mô hình học bằng máy

2015

Phân tích dữ liệu khoa học

"Phương pháp nghiên cứu khoa học" dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế

2014

Phương pháp viết và công bố bài báo khoa học trên các tập san quốc tế