Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

55
Nhóm nghiên cứu
27
Hội thảo quốc tế
2293
Bài báo ISI/Scopus
7
Bằng sáng chế Hoa kỳ
Tổ chức-Nhân sự

Tổ chức-Nhân sự

Hoạt động Khoa học - Công nghệ tại TDTU với định hướng trở thành đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

Nguồn lực

Nguồn lực

Con người, nguồn tài chính, các dịch vụ Khoa học-Công nghệ và tổ chức tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tại TDTU

Sản phẩm

Sản phẩm

Bằng sáng chế, bài báo khoa học, sản phẩm chuyển giao Khoa học - Công nghệ và các khóa học chuyên gia

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng chiến lược dài hạn, kế hoạch công tác trung hạn và tổ chức quản lý và phát triển theo đúng kế hoạch của TDTU