Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu là chiến lược quan trọng của Trường bao gồm:

- Hợp tác giáo dục: Đại học, Sau đại học, chương trình khác;

- Hợp tác nghiên cứu: Hội thảo quốc tế, nhóm nghiên cứu, đề tài/dự án;

- Phát triển đối tác: Các trường đối tác, thăm và làm việc, ...

Những đối tác hợp tác nghiên cứu của Trường: xem chi tiết