Nhảy đến nội dung
x

Ủy ban đạo đức khoa học

Uỷ ban đạo đức khoa học là tổ chức tư vấn cho Hiệu Trưởng để đánh giá các vấn đề đạo đức trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Uỷ ban đạo đức khoa học chịu trách nhiệm lập kế hoạch phát triển, thi hành và giám sát các chính sách liên quan đến đạo đức trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; xem xét và báo cáo các trường hợp đặc biệt liên quan đến vấn đề (và/hoặc vi phạm) đạo đức trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tư vấn về giải pháp đối với trường hợp này để trình Hiệu trưởng quyết định.