Nhảy đến nội dung
x

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Xây dựng chiến lược dài hạn, kế hoạch công tác trung hạn và hàng năm theo kế hoạch phát triển và các kế hoạch trung hạn, dài hạn của Trường, tổ chức quản lý và phát triển theo đúng kế hoạch của TDTU;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mục tiêu quản lý phát triển khoa học công nghệ của Trường theo hướng đại học nghiên cứu;

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng những qui định, qui chế về nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai, quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản liên quan cần thiết để tổ chức triển khai, giám sát, quản lý thực hiện và ứng dụng trong hoạt động khoa học công nghệ;

- Hướng dẫn lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề án nghiên cứu khoa học của viên chức và người lao động trong Trường theo kế hoạch hàng năm;

- Theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm soát qui trình, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, trực tiếp quản lý việc chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng cho đơn vị thụ hưởng;

- Tổng kết, làm báo cáo cho các cấp thẩm quyền, tham mưu khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong Nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và nghiên cứu khoa học của giảng viên;

- Mở rộng các quan hệ đối ngoại để tiếp nhận các đơn đặt hàng về nhiệm vụ khoa học công nghệ và tổ chức cho các đơn vị trong Nhà trường đăng ký thực hiện;

- Hỗ trợ các đơn vị trong việc bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên Trường.