Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức-nhân sự

Dr-le-van-ut-tdtu-2.jpg

TS. Lê Văn Út, Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng phòng: Phụ trách quản lí tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ, và một số công việc liên quan, click vào đây để xem chi tiết.

Vui lòng liên hệ với tôi về tất cả các việc liên quan đến nghiên cứu khoa học tại TDTU: levanut@tdtu.edu.vn

Huynh_Thanh_Phung.jpg ThS. Huỳnh Thanh Phụng, Chuyên viên
Vo_Vuong_Bach.jpg ThS. Võ Vương Bách, Chuyên viên
Huynh_Thi_Ngoc_Tran.jpg ThS. Huỳnh Thị Ngọc Trân, Chuyên viên
Ngo_Minh_Hoang.jpg Ngô Minh Hoàng, Chuyên viên
Pham_Huynh_Quang_Huy.jpg Phạm Huỳnh Quang Huy, Chuyên viên