Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức-nhân sự

 TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

NHKN.png

Phụ trách quản lí tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ, và một số công việc liên quan.

 

  CN. Lương Thị Thùy Linh

Linh

Chuyên viên phụ trách cơ sở dữ liệu khoa học, các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu khoa học của giảng viên, Giải thưởng khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize), lớp chuyên gia.

  CN. Nguyễn Thị Đặng Mai

Trịnh Minh Tuấn

Chuyên viên phụ trách hành chính.

  ThS. Trịnh Minh Tuấn

Trịnh Minh Tuấn

Chuyên viên phụ trách sinh hoạt học thuật & journal club, nghiên cứu khoa học sinh viên, bổ nhiệm chức vụ chuyên môn.

  CN. Lê Thị Kim Chi

Chuyên viên phụ trách hội thảo, thẩm định khoa học.