Nhảy đến nội dung
x

Khóa học chuyên gia

Năm 2023

Phương pháp phân tích dữ liệu theo thời gian

Năm 2022

Phương pháp Phân tích Dữ liệu Cơ bản bằng ngôn ngữ R

Năm 2019

Phương pháp phân tích dữ liệu theo thời gian

Năm 2018

Phân tích dữ liệu và ứng dụng

Năm 2017

Thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu

Khoa học dữ liệu và mô hình học bằng máy

Năm 2015

Phân tích dữ liệu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế

Năm 2014

Phương pháp viết và công bố bài báo khoa học trên các tập san quốc tế