Nhảy đến nội dung
x

Khoa học chuyên gia

2023

  • Phương pháp phân tích dữ liệu theo thời gian

2022

  • Phương pháp Phân tích Dữ liệu Cơ bản bằng ngôn ngữ R

2019

  • Phương pháp phân tích dữ liệu theo thời gian

2018

  • Phân tích dữ liệu và ứng dụng

2017

  • Thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu
  • Khoa học dữ liệu và mô hình học bằng máy

2015

  • Phân tích dữ liệu khoa học
  • "Phương pháp nghiên cứu khoa học" dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế

2014

  • Phương pháp viết và công bố bài báo khoa học trên các tập san quốc tế